Zaklada hrvatskih branitelja i potraživanje jednokratne pomoći

Zaklada se osniva sa svrhom poboljšanja ekonomskog i materijalnog položaja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: hrvatski branitelji) i članova njihovih obitelji.

Svrha Zaklade ostvaruje se posebice:

– pružanjem financijske pomoći za životna osiguranja hrvatskih branitelja,

– pružanjem financijske pomoći za teško socijalno ugrožene obitelji hrvatskih branitelja i članove njihovih obitelji,

– pružanjem financijske pomoći za zdravstvenu skrb i liječenje teško oboljelih hrvatskih branitelja i članova njihove uže obitelji, kao i pružanjem financijske pomoći nakon smrti hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji,

– pružanjem financijske pomoći hrvatskim braniteljima i članovima njihove uže obitelji za stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju u sustavu izvanrednog školovanja ili pohađanja tečaja za osposobljavanje za određena zanimanja,

– pružanjem financijske pomoći hrvatskim braniteljima i članovima njihove uže obitelji za zapošljavanje i samozapošljavanje,

– pružanjem drugih vrsta financijskih pomoći hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji kojima se ostvaruje svrha Zaklade.

PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU ZA DODJELU SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE SVRHE ZHB IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVE OBITELJI

Članak 5.

Opći uvjeti za dodjelu financijske pomoći osobama iz članka 3. Pravilnika su:

– da je hrvatski branitelj iz Domovinskoga rata ili član njegove obitelji

– da redoviti i ostali novčani mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva podnositelja zahtjeva iz prethodne kalendarske godine ne prelaze iznos od 60% proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj.

– da dostavi popis pokretne i nepokretne imovine u vlasništvu.

Članak 6.

Pod redovitim mjesečnim prihodom u skladu s ovim Pravilnikom smatraju se:

– prosječna mjesečna neto plaća, odnosno novčana naknada ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini,

– mirovina ili novčana naknada u prosječnom mjesečnom iznosu ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini.

Članak 7.

Pod ostale prihode u skladu s ovim Pravilnikom smatraju se:

– dobit ostvarena od dividendi na dionice ili udjela u vlasništvu trgovačkih i dioničkih društava – dohodak od samostalne djelatnosti (dohodak od obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti, dohodak od slobodnih zanimanja i dohodak od poljoprivrede i šumarstva), dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala, dohodak od osiguranja i drugi dohodak utvrđen za poreznu osnovicu poreza na dohodak za prethodnu godinu.

B) Posebni uvjeti za dodjelu financijske pomoći

1) Posebni uvjeti za dodjelu financijske pomoći u slučaju elementarnih nepogoda i požara

Članak 8.

Osobe iz članka 3. Pravilnika imaju pravo na dodjelu financijske pomoći u slučaju elementarnih nepogoda i požara, ako ispunjavaju sljedeće posebne uvjete:

1. da se na objektu za stanovanje, odnosno na objektu u kojima su osobe iz članka 3. ovog Pravilnika ostvarivale neposrednu životnu egzistenciju, dogodila veća materijalna šteta zbog elementarnih nepogoda ili požara

2. da o šteti objekta postoji potvrda ovlaštenoga tijela uprave ili zapisnik o procjeni štete kojega je sastavila mjerodavna Komisija za procjenu štete

3. da je osoba iz članka 3. Pravilnika vlasnik ili korisnik oštećenog ili uništenog objekta.

2) Posebni uvjeti za dodjelu financijske pomoći za skrb i liječenje

Članak 9.

Osobe iz članka 3. ovog Pravilnika imaju pravo na dodjelu financijske pomoći u slučaju liječenja teškog oboljenja, ako ispunjavaju sljedeće posebne uvjete:

– oboljele od teže bolesti,

– stekle status težeg invalida,

– da su na duljem bolničkom ili kućnom liječenju,

– ako bolest ili ozljeda zahtjeva dugotrajnu nabavu skupih lijekova i korištenje liječničkih usluga izvan opsega obveznog (besplatnog) zdravstvenog osiguranja.

3) Posebni uvjeti za dodjelu financijske pomoći u slučaju smrti

Članak 10.

Osobe iz članka 3. ovog Pravilnika mogu ostvariti financijsku pomoć u slučaju smrti, ako ispunjavaju sljedeće posebne uvjete:

– ako je preminula osoba prije smrti živjela u zajedničkom kućanstvu ili je uzdržavala podnositelja zahtjeva

4) Posebni uvjeti za dodjelu financijske pomoći za tešku materijalno – financijsku situaciju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Članak 11.

Osobe iz članka 3. Pravilnika imaju pravo na dodjelu financijske pomoći ako ispunjavaju sljedeće posebne uvjete:

– da zbog teške materijalno-financijske situacije ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe,

– da nije isplaćena financijska pomoć s ove svrhe tijekom jedne kalendarske godine.

ZA ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ PREKO ZAKLADE HRVATSKIH BRANITELJA, POTREBNO PREUZETI OBRASCE SA STRANICE ZAKLADE, POPUNITI I POSLATI NA NJIHOVU ADRESU

AKO SE JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ TRAŽI OD MINISTARSTVA BRANITELJA dokumentacija se šalje:

PREKO PODRUČNOG UREDA MINISTARSTVA BRANITELJA ILI POŠTOM:

Ministarstvo hrvatskih branitelja

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Za upite o dodjeli jednokratne novčane pomoći obratite se na: 01/2308-897,

01/2308-834, 01/2308-916

NAPISATI ZAHTJEV

KOPIRATI:

OSOBNU ISKAZNICU

KARTICU TEKUĆEG RAČUNA

DOKAZ O PRIHODIMA ILI DA IH NEMA (POTVRDA SA POREZNE)

DRUGA DOKUMENTACIJA NPR. MEDICINSKA, AKO SE TRAŽI POMOĆ NA RAČUN

BOLESTI I TROŠKOVA NASTALIH ZBOG LIJEČENJA ILI PREDRAČUN ZA RADOVE

NPR. NA KUĆI, AKO SE TRAŽI POMOĆ OKO RJEŠAVANJA NEKE STAMBENE POTEŠKOĆE